Целева група

 

Целенасочената подкрепа за професионална реализация в научна кариера, заложена като една от основните дейности в проекта, ще мотивира младите хора за завършване на докторската програма и придобиване на научна специалност.

В целевата група на проекта са включени 45 докторанти - 27 докторанти в редовна форма на обучение и 18 докторанти на самостоятелна подготовка. Те са селектирани на база зачисляването им в акредитирани докторски програми с оценка много добър по следните специалности:

 •  
  Педиатрия– 2;
  Терапевтична стоматология– 3;
  Детска стоматология– 1;
  Ортопедична стоматология– 1;
  Хирургична стоматология– 1;
  Гастроентерология– 1;
  Психиатрия– 2;
  Ендокринология– 2;
  Епидемиология– 1;
  Обща хирургия– 1;
  Анестезиология и реанимация– 2;
  Хематология и преливане на кръв– 1;
  Урология– 1;
  Акушерство и гинекология– 5;
  Кардиология– 1;
  Детска хирургия– 1;
  Имунология– 1;
  Медицинска радиология и рентгенология– 1;
  Инфекциозни болести– 2;
  Офталмология– 3;
  Гръдна хирургия– 2;
  Биофизика– 1;
  Паразитология и хелминтология– 1;
 •   
 •  

Eфект върху целевите групи

Докторантите ще имат възможност да разгърнат научния си потенциал благодарение на създадени по-добри условия за работа, достъп до специализирано оборудване и наличие на реактиви, консумативи. Подкрепата за публикации в научни списания с импакт фактор ще им даде възможност да представят научните си разработки пред по-широк кръг колеги и ще увеличи възможностите им за участие в научни колективи и проекти.

В резултат на изпълнение на предложения проект докторантите ще получат по-качествено обучение и възможности за професионална реализация в научната сфера благодарение на институционалната подкрепа и създадената широка мрежа от потенциални работодатели и/или партньори в бъдещи научно-изследователски проекти.

Създаването на контакти с потенциални работодатели и сродни научно-изследователски организации в хода на изпълнение на дейностите ще улесни включването на докторантите в  научни колективи по вътреуниверситетски, национални и международни проекти.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.