Основни дейности

 

 Дейностите в проекта са насочени към предоставяне на иновативно и качествено обучение в докторските програми за повишаване на мотивацията и пригодността за академична и научно-изследователска кариера на докторантите в МУ - Пловдив и създаване на устойчиви партньорства между Университета и научно-изследователски и бизнес структури в областта на медицината, фармацията и общественото здраве на регионално и национално ниво за осигуряване на условия и възможности за научно-изследователска кариера на докторантите. Проектът ще допринесе и за повишаване качеството на научните разработки на докторантите и развитието на научния потенциал в МУ – Пловдив чрез подобряване условията за обучение и научно-изследователска работа.

 

1.Разработване на обучителен модул „Ключови компетенции за успешна академична и научно-изследователска кариера”
2.Провеждане на групови обучения за всички представители на целевата група в серия от семинари на модула „Ключови компетенции за успешна академична и научно-изследвателска кариера”
3.Провеждане на практическо обучение за всички представители на целевата група в модул „Основи на научния експеримент”
4.Подкрепа за представителите на целевата група по индивидуален план за кариерно развитие
5.Създаване и поддържане на контакти с научни, изследователски и бизнес организации в областта на медицината, фармацията и системата на здравеопазването като благоприятна среда за успешнапрофесионална реализация на докторантите в академична или научно-изследователска кариера
6.Активна промоция („маркетинг”) на докторантите пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти с цел подпомагане професионалната им реализация в научно-изследователския сектор

 

Публичност и информираност за проекта

 

В управлението и изпълнението на проекта ще бъде използван пълния ресурс на създадената в университета структура за управление, докладване и отчитане на всяко ниво.

Съгласно посочените вътрешно-устройствени документи Университетът притежава значителен ресурс от действащи структури и органи, които могат пряко да се ангажират в изпълнението на проекта според екпертизата и компетенциите си: Органите на управление-ОС, АС, Ректор, Заместник ректори, КС и др.; Комисии и съвети за обсъждане и разработване на предложения и мерки за решаване на основни въпроси от дейността му, създадени на основание Устройствения правилник на Университета, които АС има правото да създава. Към момента функционират следните структури:

1) Комисия за управление и контрол на качеството на обучение;

2) Съвет по научно-изследователска дейност;

3) Съвет по международно сътрудничество и проекна дейност;

4) Административно стопански съвет. 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.