Семинар "Управление на проекти"

 

 

Image1.jpg

Възможности за мобилност на учените в ЕС

Image1.jpg

Съдържание и структура на научен проект

Image1.jpg

Финансово планиране и икономически аспекти на научния проект

Image1.jpg

Управление на научно-изследователски проект проф. д-р М.Мурджева

Image1.jpg

Управление на научно-изследователски проект проф. д-р В.Сарафян

Image1.jpg

Финансиране на научните изследвания чрез проектна дейност в ЕС - 7-ма рамкова и други програми

Image1.jpg

Частно финансиране - как да предложим идеята си

Image1.jpg

Планиране на научни проекти

Image1.jpg

Научни изследвания в областта на медицината и здравето

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.