Модул "Основи на научния експеримент"

 

 

 Image1.jpg

Методи за изследване на вещества, действащи върху мозъчните функции

 Image1.jpg

Морфологични методи за визуализация на патологични процеси. Оценка на количествени и качествени имунохистохимични показатели.

 Image1.jpg

Практическо занятие „ Изследователска работа с опитни животни”


 Image1.jpg

Биофизични методи за експериментална работа с лабораторни животни -1 част

 Image1.jpg

Биофизични методи за експериментална работа с лабораторни животни -2 част

 Image1.jpg

Клетъчни линии и научни изследвания in vitro

 Image1.jpg

Медико-биологични техники в научния експеримент

 Image1.jpg

Работа със специализирана имунологична апаратура за научни медицински изследвания - проф. Сарафян

 Image42.jpg

Работа със специализирана имунологична апаратура за научни медицински изследвания - проф. Мурджева

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.