Модул "Ключови компетенции за успешна научна кариера"

 

 

 

  Image1.jpg

Литературната справка или цената на информацията

 
    
  nb1.jpg

Нормативна уредба за провеждане на обучение на докторанти в РБългария и МУ-Пловдив

 
    
  Image1.jpg

Езикови въпроси на научния медицински текст

 
    
  avpnk-001.jpg

Академизъм и взаимоотношения в професионалната и научна кариера

 
    
  odp-001.jpg

Онагледяване, документиране и презентация

 
    
  ctmt-001.jpg

Challenges in translating medical texts

 
    
  Image1.jpg

Методи на експериментално и клинико-диагностично изследване

 
    
  zpis-001.jpg

Защита на правата върху интелектуалната собственост

 
    
  ntpr-001.jpg

Научният труд през погледа на рецензента

 
    
  РАБОТА СЪС СИСТЕМАТИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ – БАЗИ ДАННИ, ИНТЕРНЕТ БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА, НАУЧНИ БИБЛИОТЕКИ: 
    
  Image1.jpg

Тематична библиографска справка

 
  
  Image1.jpg

Цитатна справка

 
  
  Image1.jpg

EndNote® Web

 
  
  Image1.jpg

Електронни библиотечни каталози

 
  
  Image1.jpg

Лицензирани електронни ресурси 2013/2014 г.

 
  
  Image1.jpg

Морално-етични аспекти на научното изследване. Етична комисия, информирано съгласие

 
  
  Image1.jpg

Наукометрия. Ръст се мери и по сянка

 
    
   ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНА ЛЕКСИКА : 
    
  Image1.jpg

Чуждоезиково обучение и специализирана научна лексика - Английски език

 
    
  Image1.jpg

Чуждоезиково обучение и специализирана научна лексика - Немски език

 
    
  Image1.jpg

Чуждоезиково обучение и специализирана научна лексика - Френски език

 
    
  Image1.jpg

Управление и собственост на научни данни и материали, авторство и конфликт на интереси

 
    
  Image1.jpg

Избор на съвременна апаратура, реактиви и китове за научно-изследователския труд

 
    
  Image20.jpg

Интеркултурно обучение за работа в научна среда

 
    
  Image1.jpg

Лидерство и работа в екип в академична среда

 
    
  Image1.jpg

Основни научно-базирани изисквания на Европейската Медицинска Агенция (ЕМА) за разработване и приложение на качествени, безопасни и ефикасни иновативни медицински продукти

 
    

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.