logo doc
 
Уважаеми докторанти от целевата група по проект ДОКТОРАНТ
Уважаеми докторанти от МУ-Пловдив,
предстои провеждане на лекция, която е част от дейностите по проекта на тема:
 
 
"Основни научно-базирани изисквания на Европейската Медицинска Агенция (ЕМЕА) за разработване и приложение на качествени, безопасни и ефикасни иновативни медицински продукти" - 2 уч. ч.
 
Гост-лектор от ЕМЕА, Лондон: Д-р Павел Балабанов, дм 
 
Начален час: 11.00ч.
Дата: 29.05.2014г.
Място: Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив, Аула 2
 
Кратка информация и представяне на лектора може да намерите на:
 
​Присъствието на докторантите от целевата група на проект ДОКТОРАНТ е задължително​.

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.