logo doc

 

ПОКАНА


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И МЕДИЙНА РАЗГЛАСА ЗА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ

В изпълнение на проект 
„Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ)”,  договор №BG051PO001-3.3.06-0011

и съгласно

Дейността  свързана с осигуряване на  публичност и разпространение постиженията на проекта

Екипът за управление има удоволствието да покани всички докторанти, научни ръководители, представители на медии и всички останали заинтересовани страни на

 

 

Заключителна конференция за медийна разгласа,

която ще се състои на

 24 ноември 2014г. от 13:30ч.

 в заседателната зала в сградата на Ректората на Медицински университет-Пловдив, бул. В. Априлов 15А

Регистрация на присъстващите ще се извърши на място.

Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн
Зам. Ректор по НИД

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.