УВАЖАЕМИ ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ,

Като  част от дейността  свързана с осигуряване на публичност и разпространение постиженията на 

проект:

BG051PO001-3.3.06-0011 

“Докторантско Oбучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, 

Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ)“

 

В ефира на ТВ ЕВРОПА тази седмица (26-30.05.2014г.) 

ще се излъчва двукратно кратък клип - спот на проекта

спрямо следния график:


mpmup

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.