Медицински университет–Пловдив

Медицински университет–Пловдив е държавно висше медицинско училище, акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация. Обучава студенти, докторанти и специализанти по медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи, здравен мениджмънт и помощни медицински специалисти. Осигурява следдипломно обучение на докторанти и специализанти по 53 базови и профилни медицински специалности. Разкрити са всички фундаментални и клинични катедри според съвременните световни стандарти на висшето медицинско образование. Клиничното обучение се осъществява в базата на УМБАЛ „Св. Георги” - най-голямата в страната болница, оборудвана с модерна апаратура и техника за диагностика, лечение, научно-изследователска дейност и за обучение на студенти. Учебният процес се реализира като комбинация от традиционни и иновативни практическо-клинични форми на обучение от квалифицирани университетски преподаватели, които паралелно са и практикуващи лекари и ръководители на клиники, лаборатории и секции.

 

mu
 

МУ - Пловдив   обхваща основни и обслужващи звена. Основните звена включват: 4 факултета (Медицински факултет,Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен факултет, Факултет по обществено здраве), Медицински колеж (МК), Департамент за Езиково обучение (ДЕСО). В преподавателския състав се включват и лицата от управленския персонал, които имат аудиторна заетост не по-малко от 25% от норматива за съответната преподавателска длъжност.

Към обслужващите звена се отнасят административно-стопански комплекс, учебен отдел и отдел за СДО, отдел за научноизследователска дейност, отдел за международно сътрудничество и евроинтеграция, Библиотечно-информационен център, Университетски център „Проекти”, Център за компютърни системи и комуникации, вивариум, Комисия за управление и контрол на качеството на обучението.

 

С оглед на успешно координиране на дейности по проектите, изпълнявани от многобройни мултидисциплинарни екипи, Медицински университет Пловдив първи в страната от медицинските ВУЗ'ове е  разработил, внедрил и развива своя Система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008.

Системата гарантира предоставянето на качествени образователни услуги, законосъобразно управление, прозрачна и ефективна дейност на администрацията. С внедряването на процесния модел на работа се цели да се оптимизира административният процес, да се постигне по-висока целесъобразност, надеждност и ефективност на обслужване на отделните групи потребители на образователни услуги.

Системата за управление в Медицински университет Пловдив е сертифицирана от SGSUnitedKingdomLtdSystems & ServicesCertification  и има издаден сертификат за съответствие   HU094282със срок на валидност до 24 август 2012г.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.