Ресурси на МУ Пловдив

  

МУ-Пловдив разполага  с редица специализирани лаборатории със съвременно оборудване за осъществяване на научно-изследователска дейност: Лаборатория за работа с клетъчни култури, Научно-изследователски Център по Имунология; Лаборатория за физиология на гладки мускулатури; Лаборатория за изследване на функционален капацитет при физическо натоварване; Имуно-хистологична лаборатория за измерване на изображението; Клинико-генетична лаборатория; Електронно-микроскопска лаборатория; Лаборатория за ранна идентификация на микроорганизми и чувствителност към антибиотици; Съвременно оборудвани функционални сектори в повечето клинични звена.

Учебният процес и научната дейност на МУ-Пловдив се осигуряват активно от Център за компютърни системи и комуникации (ЦКСК), Вивариум, Рехабилитационен център и Библиотечно - информационен център (БИЦ).

 

 

 
lab0

   

 

Библиотечно-информационният център

Библиотечно-информационният център /БИЦ/ включва централна и четири филиални библиотеки с обща площ от 1625 кв. м. и се състои от 37 помещения. От тях: 9 читални, 1 зала за докторанти, 2 компютърни зали, 1 семинарна зала, 5 помещения със специализирана литература на свободен достъп, 7 работни стаи и 12 книгохранилища. Общият брой места за потребители е 190, от които 160 читателски места и 30 са оборудвани с компютри.

Материално-техническа осигуреност на БИЦ

  • Обособяване и техническо оборудване на зала за докторанти в Библиотечно-информационния център, включваща 10 читателски и 3 компютъризирани места;
  • Осигуряване на безплатен достъп до интернет;
  • Информационно обезпечаване на научноизследователската дейност чрез абонаменти за библиографско-информационната база данни MEDLINE и пълнотекстовата база данни ProQuestMedicalLibraryCollection;
  • Закупуване на чуждестранна научна литература по направленията и темите на разработваните докторантури.
 
lib0   
 
   

Центърът по компютърни системи и комуникации създава специални условия за докторантите, като предоставя в тяхна услуга модерно компютърно оборудване и софтуер за предпечат с цел подготовка на докторските дисертации и автореферати, печатна база за тираж на автореферати и монографии, цветен печат за илюстративни материали и постери за представяне на научните резултати на докторантите. Компютърните специалисти на Центъра са в помощ на докторантите при изготвяне на презентации и представителни е-носители за визуализиране и разпространение на научните продукти, както и за цялостно изготвяне на лекционни курсове на научни ръководители и  преподаватели, ангажирани с подготовка на материали за докторантите.

Вивариумът отскоро разполага с нова лаборатория за експериментални научни опити и изследвания, в която се провеждат планови научни експерименти по одобрени научни проекти на ФНИ към МОМН.

   
   
   
   
   
   

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.