Екип за управление

 

 Екипът за управление си поставя за задача и насочва усилията към въвеждане на програмно начало при обучението в докторските програми и осигуряване на финансирането им по съвместни проекти с научни, изследователски и бизнес организации в областта на медицината, фармацията и системата на здравеопазването. Дейностите в проектното предложение са насочени към развитието на научния потенциал, чрез създаване на привлекателни условия за научна кариера, професионално израстване и квалификация и специализация на докторантите.

Ръководител на проекта

Проф. д-р  Стефан Костянев, дмн

 prof.Kostjanev

Координатор „Индивидуални научни планове и кариерно развитие на докторанти”

Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн

  prof.Sarafian

Координатор „Академична  мобилност”

Доц. д-р Мариана Мурджева, дмн

  profMurdjeva

Координатор „Групови учебни модули за докторанти

Доц. д-р Благой Маринов, дм

  

Координатор „Публичност и разпространение постиженията на проекта”

Доц. д-р Снежана Цанова, дм

  Image1

Юрист 

адв. Николина Деспотова 

  

Финансов мениджър

Ваня Фиткова

  VF

 

Административен координатор

инж. Борис Атанасов

 

 

 

ba ps

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.