Лектори

 

Проф. д-р Ст. Костянев, дмн

 Ректор, МУ-Пловдив 

 Катедра по Патологична физиология, МУ-Пловдив

 

Проф. д-р В. Сарафян, дмн

 Зам. Ректор НИД, МУ - Пловдив

 Катедра Мед. Биология, МУ-Пловдив 

 

Проф. д-р М. Мурджева, дм

 Зам. Ректор по международно сътрудничество и проектно финансиране, МУ - Пловдив

 Катедра Микробиология и Имунология, МУ-Пловдив

 

Т. Мурджева

 гл.юрисконсулт, МУ-Пловдив

 

М.Урумова,

Д. Едрева

Н. Щръклина

 Библиотечно-информационен център на МУ-Пловдив

 

Проф. д-р Р. Стефанов, дм

 Факултет за обществено здраве, МУ-Пловдив

 

Д-р М. Кичева, дм

 „Биосистеми”, София

 

Проф. д-р Т. Цветкова, дмн

  Директор Център Проекти, МУ-Пловдив

 

Доц. д-р Б. Анави, дм

 Катедра Патоанатомия, МУ - Пловдив

 

Д. Христозова

 Директор на Център за компютърни системи и комуникации, МУ-Пловдив

 

Доц. Д. Милиева, дф

 Директор на Департамент за специализирано езиково обучение, МУ - Пловдив

 

Анета Тошева

 Департамент за специализирано езиково обучение, секция „Чужди езици”, МУ - Пловдив

 

Доц. д-р Л. Деспотова, дм

 Катедра "Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина”,ФОЗ МУ – Пловдив

 

Доц. д-р М. Стойкова, дм

 Факултет за обществено здраве, секция ”Медицинска етика”, МУ-Пловдив

 

Станислава Стефанова

 експерт патентно право, София 

 

Доц. д-р Д. Стоянов, дм

 Факултет по обществено здраве, МУ – Пловдив

 

Д-р Р. Абрашева

 Вивариум, МУ-Пловдив

 

Проф. д-р Д. Гетова, дмн

 Катедра Фармакология, МУ-Пловдив

 

Проф. д-р И. Костадинова, дм

 Катедра Фармакология, МУ-Пловдив

 

Проф. А. Кръстев, дбн

 Катедра Медицинска физика и фиофизика, МУ - Пловдив

 

Доц. д-р Д. Старибратова, дм

 Катедра Патоанатомия, МУ – Пловдив

Д-р Павел Балабанов, дм 

 ЕМЕА, Лондон

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.