Документи

 

 Заповед и график за провеждане на консултации по Дейност 5 -Подкрепа за индивидуалното научно и кариерно развитие на докторантите"

 Бланка на индивидуална консултативна карта за провеждане на консултациите   .doc   .pdf

 

Регламент за придобиване на ОНС "Доктор" в МУ Пловдив  
Програма модули групови обучения 
  
  
  
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви по обособени позиции“ Процедурата се осъществява в изпълнение на проект : “Докторантско обучение в МУ-Пловдив за компетентност, оригиналност, реализация и академизъм в науката и технологиите /ДОКТОРАНТ/“, финансиран по Програма Европейски социален фонд 2007-2013 МОМН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по договор за безвъзмездна финансова помощ ДО 1-253/30.07.2012г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.06, “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“  

 

Документация

 

 

 

Разяснение

 

Уведомление
Решение
Покана
  
Процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от закон за обществените поръчки с предмет„Доставка на оборудване и инвентар по обособени позиции“Документация
  
  
  

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.