За проекта

За проекта

Проект „Докторантско Обучение в МУ – Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите 2 (ДОКТОРАНТ 2)“ се изпълнява от Медицински университет – Пловдив като продължение и надграждане на успешно реализиран проект “ДОКТОРАНТ 1” в предишния планов период.

Обща стойност: 580053.04 лв., от които 493045.08 лв. европейско и 87007.96 лв. национално съфинансиране.

Начало: 02.06.2017 г.
Край: 31.12.2018 г

Цел на проекта:
Основната цел на проекта е да допринесе за развитието на човешките ресурси на Медицински университет – Пловдив, ангажирани в сферата на науката и да повиши капацитета за научноизследователска дейност на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели.

Специфични цели на проекта:
1. Повишаване на капацитета за научноизследователска дейност на докторанти, постдокторанти и млади учени от МУ – Пловдив чрез обучение и квалификация (Докторантско училище и Педагогическа академия).
2. Осигуряване на подкрепа за научноизследователска дейност в ЕС и САЩ на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени.
3. Подобряване възможностите за научноизследователска дейност чрез осигуряване на менторство, индивидуално консултиране и материали за научните изследвания на младите изследователи, осигуряване достъп до актуална информация.
4. Осигуряване на подкрепа за популяризиране и представяне научните резултати от научните проекти на докторанти, постдокторанти и млади учени на научни форуми в страната и ЕС.

Очаквани резултати :
• Доразвити и надградени са постигнатите резултати и добрите практики по проект “ДОКТОРАНТ 1“ за изграждане на капацитет за научни изследвания и обучения в Докторантското училище за успешна научна кариера. В обучението са включени и нови теми за придобиване на умения и компетенции в сферата на академичното писане, проектната дейност и други, необходими на младите изследователи.

• Изградена е Преподавателска академия, институционализирана за обучение на преподаватели и след приключване на проекта. Хабилитирани преподаватели от МУ-Пловдив са придобили педагогически знания и компетенции за научното ръководство и академичното преподаване на докторанти, постдокторанти и млади учени.

• Осигурена е менторска и индивидуална консултантска подкрепа от изявени чуждестранни и български учени. Целевата група е овладяла практически умения за научни изследвания, академично писане, проектна дейност, публикации в научни списания и за презентиране на постигнатите резултати в научни форуми.

• Осъществени са мобилности на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени. Студентите са обучени да участват в научни проучвания и да подготвят статии с импакт фактор. Докторантите, постдокторантите и младите учени са овладели нови методики, участвали са в теренни проучвания, експериментални дейности и др. Развити са партньорски мрежи между български и чуждестранни учени.

• Осигурен е достъп до нова специализирана научна медицинска литература в печатен и електронен формат и актуализиран библиотечен фонд от дисертации и автореферати на докторантите в МУ-Пловдив.

• Издадени и разпространени са специализирани ръководства за повишаване на научния капацитет и педагогическите умения на младите учени и преподаватели: „Пътеводител на преподавателя”, „Наръчник на докторанта” в хартиен и електронен формат.

• Популяризирани са научните изследвания на младите учени, докторанти и постдокторанти чрез проведените Форум „Дни на медицинската наука” , Международна научна конференция „Наука и младост” и „Дни на Библиотечно-информационния център“. Студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени от МУ-Пловдив са представили своите постижения и научни проекти пред български и чуждестранни участници.

• Осигурена е възможност за обмен на знания и информация чрез мултидисциплинарно сътрудничество в своеобразни партньорски мрежи и изследователски центрове в чужбина. Проведени са специализирани обучения, овладени са нови методики, участия в теренни проучвания, експериментални дейности и индивидуални консултации.

• Повишено е качеството на научните изследвания в МУ – Пловдив чрез подготовка на висококвалифицирани специалисти с изградени практически умения за успешно развитие на научноизследователска дейност, постигнати са главната цел и специфичните цели на проекта.

• Поставено е началото на по-нататъшни проекти, проучвания и публикации. Изградена е увереност и мотивация за научна кариера.

• Увеличена е научната разпознаваемост на МУ-Пловдив в международното академично пространство. Издигнат е престижът на Университета и на българската наука в чужбина.

С изпълнението на проекта ДОКТОРАНТ 2 Медицинският университет – Пловдив ще повиши качеството на научните изследвания чрез подготовката на висококвалифицирани специалисти с изградени практически умения за успешно развитие на научноизследователска дейност. Чрез настоящия проект МУ- Пловдив ще разшири ролята и функциите на докторантското училище и съществуващите традиции в подкрепа на всички целеви групи.

Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца, до 31.12.2018 г.