Основни дейности

Основни дейности по проекта
1. Подбор на студенти, докторанти, пост-докторанти, млади учени и хабилитирани преподаватели за включване в дейностите по проекта.
2. Създаване на изследователски потенциал и благоприятни условия за провеждане на научни изследвания на докторантите.
3. Мобилност с цел провеждане на научни изследвания. Развитие на партньорски мрежи за провеждане на научни изследвания.
4. Популяризиране на науката и научните изследвания на младите учени, докторанти и пост-докторанти, включени в проекта. Разпространение на научните резултати.
5. Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация.
6. Преподавателска академия.
7. Информация и публичност.
8. Организация и управление на проекта.