За проекта

 

  Проектът поставя цели и предлага мерки и дейности за осигуряване на по-високо качество на обучението в докторските програми на Университета. Полагат се основите на предварително обвързване на докторските програми с нуждите на работодателите – научно-изследователски лаборатории, университетски болници, фармацевтични компании и  създаване на подходящи среда и условия за бизнеса да инвестира в научните разработки на Университета.

Обща цел:

Осигуряване на високо качество на  обучението на докторанти в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

Специфични цели:

  Повишаване мотивацията и пригодността за академична и научно-изследователска кариера на докторантите в МУ - Пловдив посредством  иновативно и качествено обучение в докторските програми;

  Създаване на условия и възможности за научно-изследователска кариера на докторантите чрез поддържане на устойчиви партньорства между Университета и научно-изследователски и бизнес структури в областта на медицината, фармацията и общественото здраве на регионално и национално ниво;

  Повишаване качеството на научните разработки на докторантите и развитие на научния потенциал в МУ – Пловдив чрез подобряване условията за обучение и научно-изследователска работа.

 

Услугите, свързани с кариерното развитие на докторантите, ще бъдат включени като неразделна част на докторските програми, като качаството на тези услуги ще се подобрява с нови форми на промоция пред потенциални работодатели и екипи на научно-изследователски проекти.

Създадената система за подкрепа на докторантите ще бъде представена на национални и международни форуми пред  университети и научни организации в страната и чужбина.

Добавената стойност ще се търси в интегриране на докторските програми в научно-изследователски проекти в университета и в пратньорство с други научни и бизнес организациични с привличане на допълнително финансиране.

 

Заинтересовани страни са академичните, научно-изследователските, бизнес организациите, които ще бъдат привлечени в широка партньорска мрежаотпотенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни научно-изследователски и приложни проекти. Успешното им ангажиране в хода на проекта ще допринесе за осъществяване на втората специфична цел - подпомагане професионалната реализация на докторантите посредством създаване на устойчиви партньорства между МУ – Пловдив и научно-изследователски и бизнес структури в областта на медицината, фармацията и общественото здраве на регионално и национално ниво. 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.