doctors3

   
   
   
 

В европейски мащаб се отчита недостигът на човешки потенциал в областта на науката и технологиите и отлив на учени към по-развити икономики  - САЩ, Япония, Югоизточна Азия. Общите тенденции на застаряване на населението и условията на световна икономическа криза, в съчетание с ниския интерес на младите хора към научна кариера, оформят неблагоприятен възрастов профил на научното пространство.

В България тези тенденции са още по-силно проявени, тъй като пред учените, особено младите хора, са налице и други бариери: ниското заплащане; липсата на свобода при избора на работно място, бавен ръст в кариерата.  

 

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.